Αειφόρος ανάπτυξη και η υποβρύχια κληρονομιά του Πολεμικού Ναυτικού.

Ομιλητής

Παναγιώτης Τριπόντικας

Στοιχεία ομιλητή

Αντιπλοίαρχος ΠΝ, Αρχηγείο Στόλου,
ΟΕΑ/ΑΠΘ (www.wreckhistory.com)
tripontikasp@gmail.com
www.1900thebook.com www.seathewrecks.com

Περίληψη

Μπορούν οι συνηθισμένοι άνθρωποι όπως εσείς και εγώ, τα καταδυτικά κέντρα να συμβάλλουμε στην αλλαγή; Μια παρατήρηση ή μια φωτογραφία τη φορά αρκεί. Στην σύντομη παρουσίαση αναδεικνύεται ο ηγετικός ρόλος που δύναται να έχει το ΠΝ στην διασύνδεση των πολιτών και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τα Πολεμικά πλοία και τις Ν. Υπηρεσίες, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους προκειμένου να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών και απειλούμενων ειδών, υπό το πνεύμα της Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΘΑ και Πολιτικής του ΓΕΝ. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

 1. Θαλάσσιο Περιβάλλον: Η δραστηριότητα των ναυτικών δυνάμεων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον.
 2. Φύση και Βιοποικιλότητα: Λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσαρμόζοντας τις καθημερινές δραστηριότητες καθώς και σχεδιάζοντας και εκτελώντας ασκήσεις κατά τρόπο ο οποίος να μην επιβαρύνει προστατευόμενες περιοχές και γενικότερα να περιορίζει πιθανές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον.
 3. Χώροι Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς:
  • Να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των Χώρων Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς – όπως οι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι και τα Ναυάγια άνω των 50 ετών από την βύθισή
  τους – από τις στρατιωτικές δραστηριότητες.
  • Να συνεκτιμώνται οι πιθανές επιπτώσεις σε Μνημεία κατά την φάση σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας.
  • Να αναδεικνύονται, έπειτα από κατάλληλη αποκατάσταση και συντήρηση, τα μέσα, τα κτήρια και οι χώροι ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κυριότητας των ΕΔ (ιστορικά
  πλοία – αεροσκάφη και λοιπά στρατιωτικά μέσα, οχυρά, μουσεία, φάροι κ.α.).

Εστιάζοντας λοιπόν στην αναδυόμενη ανάγκη μελέτης και διατήρησης των βυθισμένων πολιτιστικών πόρων του Πολεμικού Ναυτικού διαπιστώνεται ότι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την επιστήμη των πολιτών. Εκατοντάδες δύτες και κοινότητες δυτών, όχι απαραίτητα επιστήμονες, καταγράφουν και μελετούν την υποβρύχια κληρονομιά του ΠΝ. Όταν αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με την αρμόδια επιστημονική αρχή του ΠΝ, τότε τα στοιχεία συνεισφέρουν στην ενίσχυση του βαθμού αξιοπιστίας των δεδομένων. Η αγάπη των δυτών για το θαλάσσιο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά τους οδηγεί στο να αναπτύξουν δεξιότητες συλλογής δεδομένων. Η επιστήμη των πολιτών είναι
παρούσα και χρειάζεται όλους. Εξάλλου πως μπορεί να διαχυθεί η ναυτική μας ιστορία, παράδοση και κληρονομιά χωρίς την συνεργασία των πολιτών με το Πολεμικό Ναυτικό;